Classical Aikido Association

Classical Aikido Association

by John Stevens Sensei

Our Inspiration

Morihei Ueshiba
O Sensei

Rinjiro Shirata Sensei

John Stevens Sensei

John Stevens Sensei

Boardmembers

John Stevens Sensei

John Stevens Sensei
7th DAN

Chairman

John Zenkewich
6th DAN

President

Wilbert Sluiter
6th DAN

Vice President, Technical committee EU

Bob Noha 6th DAN

Secretary,
Technical committee US

Hugh Gribben
6th DAN

Technical committee Pac

Jo schops

Jo Schops
5th DAN

Technical committee EU